Region Xəbərləri 

Azərbaycan-Misir münasibətləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iyunun 7-də Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında yeni səhifə açdı. Bu səfərlə  gələcəkdə yüksək səviyyədə olan əlaqələrin daha da inkişafının və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əsası qoyuldu. İkitərəfli münasibətlərin gündəliyində olan aktual məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Azərbaycan və Misir prezidentlərinin görüşləri keçirildi. Səfər çərçivəsində imzalanan bir sıra sənədlər ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hüquqi bazanı daha da möhkəmləndirdi.

 

Xatırladaqki, səfərzamanıQahirədəAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevinvəMisirƏrəbRespublikasınınPrezidentiƏbdülfəttahəs-Sisininiştirakıiləgənclərvəidman, elektrikvəbərpaolunanenerji, informasiyavəkommunikasiyatexnologiyalarısahələrində, habelətəcrübəmübadiləsihaqqındaAnlaşmaMemorandumları,   “AzərbaycanRespublikasınınİxracınvəİnvestisiyalarınTəşviqiAgentliyi (AZPROMO) iləMisirƏrəbRespublikasınınSərmayəvəAzadZonalarüzrəBaşQurumu (GAFI) arasında 2024-2025-ci illərüzrəBirgəFəaliyyətPlanı”, “AzərbaycanRespublikasınınİqtisadiyyatNazirliyiiləMisirƏrəbRespublikasınınNeftvəMineralEhtiyatlarNazirliyiarasındaəməkdaşlıqhaqqındaNiyyətProtokolu” imzalanıb.

 

Qeydedəkki,  dövlətimizinbaşçısınınMisirƏrəbRespublikasınınPrezidentiiləgeniştərkibdəgörüşündəisəMisirin COP27-yə, Azərbaycanınisə COP29-a sədrliketməsivurğulanaraq, ölkələrimizarasındabusahədəəməkdaşlıqvətəcrübəmübadiləsininaparılmasıqeydolundu. BMT-ninMəskunlaşmaProqramı (UN-HABITAT) vasitəsiləDünyaŞəhərsalmaForumunaMisirinbuil, respublikamızınisə 2026-cı ildəevsahibliyiedəcəyinəzərəalınaraq, busahədədətəcrübəmübadiləsininvəbirgəəməkdaşlığınönəmivurğulandı.

 

AzərbaycanvəMisirprezidentləriningörüşündəölkələrimizarasındaenerji, tikinti, sənaye, əczaçılıq, nəqliyyatvədigərsahələrdəəməkdaşlıqməsələlərimüzakirəolundu, hökumətlərarasıkomissiyanınnövbətiiclasınınMisirdəkeçiriləcəyibildirildi.AzərbaycanınbiznesnümayəndəheyətininMisirəsəfəretdiyivəmüxtəlifsahələrdəəməkdaşlıqimkanlarınınhazırdanəzərdənkeçirildiyiqeydvurğulandı.  HəmçininBakı-Tbilisi-Qarsdəmiryoluxəttininimkanlarınınartırılması, MisirinTürkiyəninMersinlimanıvasitəsiləbuxətdənistifadəedərəkMərkəziAsiyaölkələriiləiqtisadi-ticariəlaqələringenişləndirilməsiməsələlərimüzakirəolundu. Şimal-CənubNəqliyyatDəhlizivəbuxüsusdaəməkdaşlıqməsələlərinədairfikirmübadiləsiaparıldı.

 

PrezidentlərİlhamƏliyevvəƏbdülfəttahəs-SisininmətbuatabəyanatlarındadaMisir-Azərbaycanəlaqələrinininkişafıistiqamətindəgenişdanışıldı. DövlətimizinbaşçısınınbəyanatındaMisirin COP27-ə evsahibliyininböyükuğurlarlanəticələndiyi, dostölkəninsözügedənsahədəkitəcrübəsiniöyrənməküçünAzərbaycannümayəndələrininbuməsələyəböyükmaraqgöstərdiyivurğulandı.

 

Dövlətimizinbaşçısınınbəyanatındaikitərəflimünasibətlərinbirsıraməqamlarınatoxunuldu. Ölkələrarasıticarətdövriyyəsininbirneçədəfəartmasınabaxmayaraqbunuqaneediciolmadığı, lakinimzalanmışsənədlərin, əldəedilmişrazılaşmalarinbuistiqamətdədönüşyaradacağınaümidbəsləndiyidiqqətəçatdırıldı. Ümumiyyətlə, yaxınperspektivdəikiölkəarasındaenergetika, bərpaolunanenerjinövlərininistehsalı, neftsənayesi, əczaçılıq, alüminiumsənayesivədigərsahələrindəyüksəknəticələrəldəediləcəyibildirildi.

 

İkiölkərəhbəriarasındakeçiriləngörüşlərdəyeninəqliyyatdəhlizləriiləəlaqədarfikirmübadiləsidəaparıldı. HəmŞərq-Qərb, həmŞimal-CənubnəqliyyatdəhlizləriAzərbaycanərazisindənkeçdiyi, respublikamızınərazisindəbütüninfrastrukturunyaradıldığıvəbeləliklənəqliyyat-logistikasahəsindəəməkdaşlıqüçünçoxgözəlimkanlaraçıldığıdaxatırladıldı.

Bütün bunlar onu göstərir ki, hazırda Azərbaycan-Misir münasibətləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub və bu, hər iki xalqın milli maraqlarına cavab verir. İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün böyük potensial var və qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlığın sürətlə genişləndirilməsi baxımından mühüm imkanlar yaradır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Misirə indiki rəsmi səfəri də ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini və bu istiqamətdə yeni uğurların əldə edilməsini şərtləndirir.

Adib Salmanov, YAP Bərdə rayon təşkilatı fəalı, Kətəlparaq kənd tam orta məktəbin direktoru.

 

Daha çox xəbərlər